User Tools

Site Tools


member

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
member [2021/03/31 23:34]
ylab [博士課程]
member [2021/12/31 20:29]
ylab [技術補佐員]
Line 5: Line 5:
   * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]]    * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]] 
   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]
-  * **助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~shimizu/index-ja.html|清水 敏之]] 
   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]
 ===== 研究員 ===== ===== 研究員 =====
   * 島井 博行   * 島井 博行
-===== 秘書 =====+===== 教務補佐員 =====
   * 中原 陽子   * 中原 陽子
 +  * 貫井 陽子 
 +===== 事務補佐員 ===== 
 +  * 野村 千恵
 ===== 博士課程 ===== ===== 博士課程 =====
   * 林 ソラ   * 林 ソラ
Line 25: Line 26:
   * 斎藤 陽介   * 斎藤 陽介
   * Peng Shaowen   * Peng Shaowen
 +  * 和山 弘
 +  * LIU Shang
  
 ===== 修士課程 2 年生 ===== ===== 修士課程 2 年生 =====
Line 30: Line 33:
   * 藤本 政宏   * 藤本 政宏
   * 沖野 雄哉   * 沖野 雄哉
-  * Han Yaowei 
   * 小久保 彰博   * 小久保 彰博
   * 河 明宗   * 河 明宗
   * 細川 大至   * 細川 大至
   * 福知 侑也   * 福知 侑也
 +  * Tan Chao
  
 ===== 修士課程 1 年生 ===== ===== 修士課程 1 年生 =====
-  * Tan Chao 
   * 神田 凌弥   * 神田 凌弥
   * 高田 大輔   * 高田 大輔
   * 平石 亮太   * 平石 亮太
   * 前川 丈幸   * 前川 丈幸
 +  * 村中 悠里
 +  * 森竹 壮汰郎
 +  * 谷内 聡之
   * Chea Dimong   * Chea Dimong
 +  * 李 啸宇
 ===== 学部 4 年生 ===== ===== 学部 4 年生 =====
-  * 松島 優太 
   * 山下 巧   * 山下 巧
 +  * 平野 瑠登
 +  * 加茂 勇樹
 +  * 池奥 裕太
 +  * CAO, RUIXUAN
 +  * 西村 将真
 +
    
  
Line 53: Line 62:
 ===== 研究生 ===== ===== 研究生 =====
   * 顧 一方   * 顧 一方
-  * Li Xiaoyu+  * 柯 峻 
 +  * CAO Xuyang
  
  
  
 ===== 特別聴講学生 ===== ===== 特別聴講学生 =====
 +
 +  * Alberte Bjerke
  
 [[alumni]] [[alumni]]
member.txt · Last modified: 2022/04/20 05:13 by ylab