User Tools

Site Tools


member

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
member [2021/05/01 00:38]
ylab [秘書]
member [2021/12/31 20:29]
ylab [技術補佐員]
Line 5: Line 5:
   * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]]    * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]] 
   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]
-  * **助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~shimizu/index-ja.html|清水 敏之]] 
   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]
 ===== 研究員 ===== ===== 研究員 =====
Line 12: Line 11:
   * 中原 陽子   * 中原 陽子
   * 貫井 陽子   * 貫井 陽子
 +===== 事務補佐員 ===== 
 +  * 野村 千恵
 ===== 博士課程 ===== ===== 博士課程 =====
   * 林 ソラ   * 林 ソラ
Line 26: Line 26:
   * 斎藤 陽介   * 斎藤 陽介
   * Peng Shaowen   * Peng Shaowen
 +  * 和山 弘
 +  * LIU Shang
  
 ===== 修士課程 2 年生 ===== ===== 修士課程 2 年生 =====
Line 31: Line 33:
   * 藤本 政宏   * 藤本 政宏
   * 沖野 雄哉   * 沖野 雄哉
-  * Han Yaowei 
   * 小久保 彰博   * 小久保 彰博
   * 河 明宗   * 河 明宗
   * 細川 大至   * 細川 大至
   * 福知 侑也   * 福知 侑也
 +  * Tan Chao
  
 ===== 修士課程 1 年生 ===== ===== 修士課程 1 年生 =====
-  * Tan Chao 
   * 神田 凌弥   * 神田 凌弥
   * 高田 大輔   * 高田 大輔
Line 48: Line 48:
   * 谷内 聡之   * 谷内 聡之
   * Chea Dimong   * Chea Dimong
 +  * 李 啸宇
 ===== 学部 4 年生 ===== ===== 学部 4 年生 =====
   * 山下 巧   * 山下 巧
Line 62: Line 62:
 ===== 研究生 ===== ===== 研究生 =====
   * 顧 一方   * 顧 一方
-  * Li Xiaoyu 
   * 柯 峻   * 柯 峻
   * CAO Xuyang   * CAO Xuyang
Line 69: Line 68:
  
 ===== 特別聴講学生 ===== ===== 特別聴講学生 =====
 +
 +  * Alberte Bjerke
  
 [[alumni]] [[alumni]]
member.txt · Last modified: 2023/04/01 15:07 by ylab