User Tools

Site Tools


member

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
member [2021/05/01 00:38]
ylab [秘書]
member [2022/04/01 02:47]
ylab [博士課程]
Line 5: Line 5:
   * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]]    * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]] 
   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]
-  * **助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~shimizu/index-ja.html|清水 敏之]] 
   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]   * **特定助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]
 ===== 研究員 ===== ===== 研究員 =====
Line 12: Line 11:
   * 中原 陽子   * 中原 陽子
   * 貫井 陽子   * 貫井 陽子
 +===== 事務補佐員 ===== 
 +  * 野村 千恵
 ===== 博士課程 ===== ===== 博士課程 =====
   * 林 ソラ   * 林 ソラ
   * 奥 拓郎   * 奥 拓郎
-  * 張 陽(Yang Zhang) 
   * 孫 俊杰   * 孫 俊杰
   * 王 傑新   * 王 傑新
Line 26: Line 25:
   * 斎藤 陽介   * 斎藤 陽介
   * Peng Shaowen   * Peng Shaowen
 +  * 和山 弘
 +  * LIU Shang
  
 ===== 修士課程 2 年生 ===== ===== 修士課程 2 年生 =====
Line 31: Line 32:
   * 藤本 政宏   * 藤本 政宏
   * 沖野 雄哉   * 沖野 雄哉
-  * Han Yaowei 
   * 小久保 彰博   * 小久保 彰博
   * 河 明宗   * 河 明宗
   * 細川 大至   * 細川 大至
   * 福知 侑也   * 福知 侑也
 +  * Tan Chao
  
 ===== 修士課程 1 年生 ===== ===== 修士課程 1 年生 =====
-  * Tan Chao 
   * 神田 凌弥   * 神田 凌弥
   * 高田 大輔   * 高田 大輔
Line 48: Line 47:
   * 谷内 聡之   * 谷内 聡之
   * Chea Dimong   * Chea Dimong
 +  * 李 啸宇
 ===== 学部 4 年生 ===== ===== 学部 4 年生 =====
   * 山下 巧   * 山下 巧
Line 62: Line 61:
 ===== 研究生 ===== ===== 研究生 =====
   * 顧 一方   * 顧 一方
-  * Li Xiaoyu 
   * 柯 峻   * 柯 峻
   * CAO Xuyang   * CAO Xuyang
Line 69: Line 67:
  
 ===== 特別聴講学生 ===== ===== 特別聴講学生 =====
 +
 +  * Alberte Bjerke
  
 [[alumni]] [[alumni]]
member.txt · Last modified: 2022/06/25 12:47 by ylab