User Tools

Site Tools


member

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
member [2021/04/01 05:45]
ylab [修士課程 1 年生]
member [2022/06/25 12:47] (current)
ylab [教務補佐員]
Line 5: Line 5:
   * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]]    * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]] 
   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]
-  * **助教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~shimizu/index-ja.html|清水 敏之]] +  * **特定:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]
-  * **特定教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]+
 ===== 研究員 ===== ===== 研究員 =====
   * 島井 博行   * 島井 博行
-===== 秘書 =====+===== 教務補佐員 =====
   * 中原 陽子   * 中原 陽子
 +===== 事務補佐員 ===== 
 +  * 野村 千恵
 ===== 博士課程 ===== ===== 博士課程 =====
   * 林 ソラ   * 林 ソラ
   * 奥 拓郎   * 奥 拓郎
-  * 張 陽(Yang Zhang) 
   * 孫 俊杰   * 孫 俊杰
   * 王 傑新   * 王 傑新
Line 25: Line 24:
   * 斎藤 陽介   * 斎藤 陽介
   * Peng Shaowen   * Peng Shaowen
 +  * 和山 弘
 +  * LIU Shang
  
 ===== 修士課程 2 年生 ===== ===== 修士課程 2 年生 =====
  
-  * 藤本 政宏 
-  * 沖野 雄哉 
-  * Han Yaowei 
-  * 小久保 彰博 
   * 河 明宗   * 河 明宗
-  * 細川 大至 
-  * 福知 侑也 
- 
- 
-===== 修士課程 1 年生 ===== 
   * Tan Chao   * Tan Chao
   * 神田 凌弥   * 神田 凌弥
Line 45: Line 37:
   * 村中 悠里   * 村中 悠里
   * 森竹 壮汰郎   * 森竹 壮汰郎
 +  * Chea Dimong
 +===== 修士課程 1 年生 =====
   * 谷内 聡之   * 谷内 聡之
-  * Chea Dimong +  * 李 啸宇 
 +  * 平野 瑠登 
 +  * 加茂 勇樹 
 +  * 池奥 裕太
 ===== 学部 4 年生 ===== ===== 学部 4 年生 =====
-  * 山下 巧 +  * 西村 将真 
-  +  * 伊藤 優希 
- +  * 坂井 優斗
- +
-===== 研究生 ===== +
-  * 顧 一方 +
-  * Li Xiaoyu +
-  * 柯 峻 +
-  * CAO Xuyang +
- +
  
-===== 特別聴講学生 ===== 
  
 [[alumni]] [[alumni]]
member.1617255944.txt.gz · Last modified: 2021/04/01 05:45 by ylab