User Tools

Site Tools


member

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
member [2021/10/02 01:35]
ylab [特別聴講学生]
member [2022/06/25 12:47] (current)
ylab [教務補佐員]
Line 5: Line 5:
   * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]]    * **准教授:**  [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~qiang|馬 強]] 
   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]   * **特定准教授:**   [[https://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~sugiyama/index-j.html|杉山 一成]]
-  * **特定教:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]+  * **特定:**   [[http://www.db.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~cao|曹 洋]]
 ===== 研究員 ===== ===== 研究員 =====
   * 島井 博行   * 島井 博行
 ===== 教務補佐員 ===== ===== 教務補佐員 =====
-  * 貫井 陽子 +  * 中原 陽子 
 +===== 事務補佐員 ===== 
 +  * 野村 千恵
 ===== 博士課程 ===== ===== 博士課程 =====
   * 林 ソラ   * 林 ソラ
   * 奥 拓郎   * 奥 拓郎
-  * 張 陽(Yang Zhang) 
   * 孫 俊杰   * 孫 俊杰
   * 王 傑新   * 王 傑新
Line 29: Line 29:
 ===== 修士課程 2 年生 ===== ===== 修士課程 2 年生 =====
  
-  * 藤本 政宏 
-  * 沖野 雄哉 
-  * 小久保 彰博 
   * 河 明宗   * 河 明宗
-  * 細川 大至 
-  * 福知 侑也 
   * Tan Chao   * Tan Chao
- 
-===== 修士課程 1 年生 ===== 
   * 神田 凌弥   * 神田 凌弥
   * 高田 大輔   * 高田 大輔
Line 44: Line 37:
   * 村中 悠里   * 村中 悠里
   * 森竹 壮汰郎   * 森竹 壮汰郎
 +  * Chea Dimong
 +===== 修士課程 1 年生 =====
   * 谷内 聡之   * 谷内 聡之
-  * Chea Dimong 
   * 李 啸宇   * 李 啸宇
-===== 学部 4 年生 ===== 
-  * 山下 巧 
   * 平野 瑠登   * 平野 瑠登
   * 加茂 勇樹   * 加茂 勇樹
   * 池奥 裕太   * 池奥 裕太
-  * CAO, RUIXUAN+===== 学部 4 年生 =====
   * 西村 将真   * 西村 将真
- +  伊藤 優希 
-  +  * 坂井 優斗
- +
- +
-===== 研究生 ===== +
-  顧 一方 +
-  * 柯 峻 +
-  * CAO Xuyang +
- +
- +
- +
-===== 特別聴講学生 ===== +
  
  
 [[alumni]] [[alumni]]
member.1633138517.txt.gz · Last modified: 2021/10/02 01:35 by ylab